Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw hebben de eerste generatie moslims zich op bewonderenswaardige wijze ontwikkeld en georganiseerd, met als doel meer zelfvoorzienendheid op sociaal, cultureel en religieus gebied te bereiken. De initiatieven die destijds werden genomen, waren hoofdzakelijk gebaseerd op een “migrantenmentaliteit” en hadden een tijdelijk karakter. Men dacht uiteindelijk terug te keren naar het land van herkomst.

Het profiel van de huidige en toekomstige Nederlandse moslim, met of zonder migratieachtergrond, is echter aanzienlijk anders. Hij of zij is assertiever, hoogopgeleid, uitstekend toegerust en zelfvoorzienend, en is tevens bereid actief bij te dragen aan de moslimgemeenschap. Dit streven is niet tijdelijk, maar permanent en toekomstbestendig! Deze mentaliteit vereist een andere aanpak en andere organisatievormen. VUMO is ontstaan vanuit deze behoefte.

VUMO staat voor Verenigde Utrechtse Moslims en is opgericht door Utrechtse moslims met als doel de belangen van de stad en de moslimgemeenschap te behartigen.

De diverse en omvangrijke achtergrond vraagt om nieuwe projecten en activiteiten. Het voordeel van VUMO is dat zij, door haar rechtsvorm, overkoepelende structuur en de steun en het vertrouwen van haar achterban, in staat is om deze projecten te initiëren en te faciliteren. VUMO zal zich in eerste instantie inzetten voor de realisatie van een islamitische begraafplaats in Utrecht. Vervolgens zullen er snel andere projecten volgen die zowel het algemeen belang als het belang van de moslimgemeenschap in Utrecht dienen.

De missie, visie en kernwaarden van Vumo kunnen kort worden samengevat in twee woorden: solidariteit en dienstbaarheid.

De solidariteit is gebaseerd op de volgende passage uit Ali Imran (3:103): “En houd jullie allen stevig vast aan het (godsdienstige) touw van Allah en wees niet verdeeld.” Hieruit blijkt dat Vumo streeft naar eenheid en samenwerking binnen de gemeenschap.

De dienstbaarheid vindt zijn oorsprong ook in Ali Imran (3:104): “En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid, en (die) het verwerpelijke verbiedt. Zij zijn degenen die de welslagenden zijn.” Deze passage benadrukt het belang van het dienen van anderen en het bevorderen van het algemeen welzijn.

Daarnaast is er de beroemde uitspraak van onze geliefde profeet (Sallallahu aleyhi wa sallam): “Khairun nas men yenfeun nas”, wat betekent: “Een waardevol persoon is iemand die anderen van dienst is.” 
Deze uitspraak benadrukt het belang van dienstbaarheid als een deugdzaam kenmerk.

Copyright 2020 VUMO, Alle rechten voorbehouden