Over ons

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft de eerste generatie moslims zich op een respectabele wijze georganiseerd en getracht op sociaal, cultreel en religieus gebied zelfvoorzienend te zijn. Veel van deze initiatieven zijn voornamelijk in het leven geroepen vanuit een migranten mind-set en van tijdelijke aard. Men dacht uiteindelijk terug te keren naar het land van herkomst.

De huidige en de toekomstige Nederlandse moslim (al dan niet met een migranten achtergrond) heeft een heel ander profiel. Hij of zij is assertiever, beter opgeleid, goed geëquipeerd, zelfvoorzienend en is tevens bereid om zich meer actief in te zetten binnen de moslimgemeenschap. Niet tijdelijk, maar permanent en toekomstbestendig! Deze instelling vereist een andere aanpak en andere organisatievormen.

VUMO staat voor Verenigde Utrechtse Moslims en is opgericht door Utrechtse moslims om de belangen van de stad en de moslimgemeenschap te behartigen.

De omvangrijke en diverse achtergrond vraagt om nieuwe projecten en activiteiten. Het voordeel van VUMO is dat zij door haar rechtsvorm, overkoepelende structuur en draagvlak bij haar achterban deze projecten kan initiëren en faciliteren. VUMO zal zich allereerst inspannen voor de realisatie van een islamitische begraafplaats in Utrecht. Daarna volgen er snel andere projecten die het algemene belang en die van de moslimgemeenschap in Utrecht zullen dienen

De missie, visie en kernwaarden van Vumo zijn kort samen te vatten in twee woorden; solidariteit en dienstbaarheid.

De solidariteit is gebaseerd op “En houd jullie allen stevig vast aan het (godsdienstige) touw van Allah en wees niet verdeeld”. (Ali Imran: 103).

De dienstbaarheid vindt zijn oorsprong wederom in Ali Imran (104) “En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid, en (die) het verwerpelijke verbiedt. Zij zijn degenen die de welslagenden zijn”, en in de beroemde uitspraak van onze geliefde profeet (Sallallahu aleyhi wa sallam) “Khairun nas men yenfeun nas”(Een waardevol persoon is een dienstbaar person).

Copyright 2020 VUMO, Alle rechten voorbehouden