Nieuwsbrief januari 2022

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Utrecht, 11 januari 2022

Geliefde broeders en zusters,

Assalamoe aleikoem,

Wij willen u namens het bestuur graag informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de realisatie van de islamitische begraafplaats in Utrecht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkenning uitgevoerd naar de wettelijke kaders, de haalbaarheid en de mogelijke locaties voor een islamitische begraafplaats in Utrecht.

Het college heeft geconcludeerd dat VUMO recht heeft op een eigen bijzondere begraafplaats en dat de gemeente medewerking dient te verlenen bij het realiseren hiervan.

Ons plan ligt nu ter instemming voor bij de gemeenteraad. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad op korte termijn instemming zal verlenen aan de uitvoering van het plan.

Op onze website vindt u informatie over VUMO en de relevante informatie over de aanvraag. Daarin hebben wij uitvoerig beschreven waarom VUMO een islamitische begraafplaats in Utrecht wenst te realiseren, wat nut en noodzaak van de begraafplaats zijn en wie belang heeft bij de totstandkoming van de begraafplaats.

VUMO is een lokaal initiatief vanuit de Utrechtse moslimgemeenschap (oemmah). VUMO kent de lokale behoeften en weet wat er speelt in Utrecht. Het eerste project van VUMO is het realiseren van een islamitische begraafplaats: een eigen begraafplaats met eeuwige grafrust, in de eigen gemeente, tegen lage kosten en waar islamitische (begraaf)rituelen kunnen worden uitgeoefend. Wij zien dat als een belangrijke mijlpaal in de integratie en emancipatie van de Utrechtse moslimgemeenschap.

Met de instandhouding en exploitatie van een islamitische begraafplaats, vervult VUMO een belangrijke lokaal-publieke taak. Dit is bij uitstek een verantwoordelijkheid van moskeeorganisaties. Met de Wil van Allah zal VUMO deze verantwoordelijkheid kunnen realiseren en waarborgen.

Wij hopen moslimgemeenschappen in andere gemeenten te inspireren om voorzieningen te realiseren voor de eigen lokale oemmah. Wij zijn uiteraard bereid om onze kennis en ervaringen te delen met initiatiefnemers.

Houd onze website in de gaten en volg ons op de socials, dan blijft u op de hoogte van voortgang en verdere ontwikkelingen.

Wij vragen Allah om succes.

Copyright 2020 VUMO, Alle rechten voorbehouden